Skip to main content

1. ALGEMEEN 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Eline Vink (ook wel aangeduid met de handelsnaam  Teamdag2.0). In deze algemene voorwaarden hebben de met een hoofdletter geschreven  definities, zowel in enkelvoud als in meervoud, de daarachter geplaatste betekenis: 

Definities Betekenis
Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
Aanvangsdatum de datum van aanvang van de Diensten zoals overeengekomen in  de Overeenkomst.
Diensten de werkzaamheden die Opdrachtnemer in opdracht van de  Opdrachtgever verricht zoals beschreven in de Overeenkomst.
Opdrachtnemer Eline Vink, geregistreerd in het handelsregister bij de Kamer van  Koophandel onder nummer 84090790.
Meerwerk de werkzaamheden die Opdrachtnemer in opdracht van de  Opdrachtgever verricht die buiten de inhoud en/of omvang van de  initieel overeengekomen werkzaamheden als genoemd in de Overeenkomst vallen.
Opdrachtgever de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer  een opdracht tot het verrichten van Diensten verstrekt.
Overeenkomst de overeenkomst van opdracht tussen Partijen voor het verrichten  van één of meerdere diensten.
Partijen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
Vervanger heeft de betekenis die daaraan is toegekend in artikel 4.1.
Voorstel elk schriftelijk voorstel van Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever  tot het verrichten van Diensten.

2. TOEPASSELIJKHEID 

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen,  waaronder het Voorstel en de Overeenkomst en alle aanbiedingen, offertes, opdrachten,  rechtsbetrekkingen en andere overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer aanbiedt of zich  verbindt/zal verbinden om Diensten te verrichten voor Opdrachtgever. 
2.2. Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zal dat niet afdoen  aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Opdrachtnemer  zal in deze omstandigheden nieuwe bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk wordt  aangesloten bij het doel en/of de strekking van de nietige/vernietigde bepaling.  
2.3. Opdrachtnemer is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden op ieder moment aan te passen, waarna  die algemene voorwaarden in aangepaste vorm van toepassing zullen zijn op nadien uitgebrachte  Voorstellen, nadien uitgevoerde Diensten, nadien gesloten Overeenkomsten, nadien aan  Opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden uit bestaande Overeenkomsten en op nadien ontstane  rechtsverhoudingen.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST  

3.1. De Overeenkomst komt tot stand op met moment dat een Voorstel door Opdrachtgever expliciet  dan wel impliciet wordt aanvaard. Het Voorstel wordt door Opdrachtgever tevens aanvaard door  de Dienst(en) geheel of gedeeltelijk in ontvangst te nemen, af te nemen of doordat Opdrachtnemer  met de uitvoering van de Diensten is aangevangen.  
3.2. Het Voorstel wordt gedurende 30 dagen gestand gedaan, tenzij het Voorstel anders vermeldt. 3.3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Voorstel of de Overeenkomst binden  Opdrachtnemer niet.  
3.4. Een samengestelde prijsopgave in het Voorstel verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van  een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5. Alle door Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en) zijn bindend en kunnen niet door  Opdrachtgever worden herroepen. 
3.6. Alle aanbiedingen, offertes en Voorstellen van Opdrachtnemer, ongeacht of deze op haar website,  bij speciale offerte, in prijscouranten, vakbladen, personeelsopgaven of anderszins zijn gedaan,  zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Opdrachtnemer worden ingetrokken. 

4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 

4.1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop, en de perso(o)n(en) door wie, de Diensten worden  uitgevoerd. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd om de perso(o)n(en) te vervangen door  perso(o)n(en) met gelijke of vergelijkbare deskundigheid (de Vervanger). Alle opdrachten aan  Opdrachtnemer worden uitsluitend aanvaard door Opdrachtnemer. De artikelen 7:404 BW, 7:407  lid 2 BW en 7:409 BW zijn niet van toepassing. 
4.2. Opdrachtgever heeft uitdrukkelijk geen zeggenschap over de werkzaamheden van Opdrachtnemer  en/of de eventuele Vervanger. Opdrachtnemer en/of diens Vervanger is dus vrij de werkzaamheden  naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever uit te voeren.  
4.3. Opdrachtgever verplicht zich om Opdrachtnemer en de eventuele Vervanger alle informatie en alle  middelen ter beschikking te stellen, die voor de goede uitoefening van de overeengekomen  Diensten noodzakelijk of redelijkerwijs wenselijk zijn. Onjuistheden, onvolledigheden en  inconsistenties zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. Indien de voor de uitvoering van de  overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft  Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de  vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de  Opdrachtgever in rekening te brengen. 
4.4. Indien Opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever Meerwerk  verricht, is Opdrachtnemer gerechtigd het Meerwerk in rekening te brengen op basis van de ten  tijde van het uitvoeren van het Meerwerk door Opdrachtnemer gehanteerde tarieven en bedragen. 

5. PRIJS EN BETALING 

5.1. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer de vergoedingen en kosten verschuldigd die zijn  overeengekomen in de Overeenkomst. De vergoedingen en kosten worden per maand, per kwartaal,  per jaar, per periode, bij de start- of na levering en/of volbrenging van de Dienst in rekening  gebracht. Opdrachtnemer brengt de door Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen en kosten  door middel van een factuur in rekening.  
5.2. Alle aan Opdrachtnemer verschuldigde vergoedingen en kosten zijn, voor zover niet uitdrukkelijk  anders vermeld, gesteld in euro, exclusief btw en overige heffingen. 
5.3. In het geval van periodiek verschuldigde vergoedingen is Opdrachtnemer bevoegd deze  vergoedingen van tijd tot tijd aan te passen. Opdrachtnemer zal hiervan mededeling doen aan  Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met deze tariefwijziging, zal  Opdrachtgever verplicht zijn Opdrachtnemer hiervan schriftelijk in kennis te stellen, binnen 14  dagen na ontvangst van deze tariefwijziging. Na verstrijken van dit termijn wordt Opdrachtgever  geacht de tariefwijziging van Opdrachtnemer te aanvaarden. 
5.4. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde vergoedingen en kosten  dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening te geschieden  binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij in de Overeenkomst of op de factuur anders is vermeld. 
5.5. Indien de Opdrachtgever niet binnen de onder artikel 5.4 genoemde termijn heeft betaald, dan is  Opdrachtnemer gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten  van Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag aan Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te  brengen tot de dag der algehele voldoening aan Opdrachtnemer. In het geval van een  handelsovereenkomst ex artikel 6:119a BW geldt –in plaats van de wettelijke rente- een  contractuele rente van 2% per maand of pro rata gedeelte van een maand. 
5.6. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die  Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming van Opdrachtgever van diens  betalingsverplichtingen komen ten laste van Opdrachtgever. In het geval van een  handelsovereenkomst ex artikel 6:119a BW bedragen de hiervoor bedoelde kosten tenminste 15%  van het factuurbedrag (met een minimum van EUR 250,-) en EUR 30,- aan administratiekosten. 
5.7. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd te verlangen dat  Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk vooruitbetaalt en/of (aanvullende) zekerheid stelt in een  door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de vooruitbetaling te doen  en/of de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd haar overige  rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen  Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 
5.8. Afspraken en/of consulten met Opdrachtnemer kunnen door Opdrachtgever tot 24 uur voor aanvang  van de afspraak en/of consult kosteloos worden geannuleerd. Wordt binnen die termijn  geannuleerd, dan worden de volledige kosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht. 
5.9. Trainingen aan groepen door Opdrachtnemer kunnen door Opdrachtgever tot 48 uur voor aanvang  van de afspraak en/of consult kosteloos worden geannuleerd. Wordt binnen die termijn  geannuleerd, dan worden de volledige kosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Indien  kosten zijn gemaakt (al verzonden materialen aan de deelnemers, of niet gerestitueerde zaalhuur) worden deze bij opdrachtgever in rekening gebracht. 
5.10. Afspraken, consulten en/of trainingen kunnen door Opdrachtnemer steeds worden geannuleerd in  geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en/of andere omstandigheden die Opdrachtnemer  verhinderen de opdracht uit te voeren. Annulering door Opdrachtnemer geeft Opdrachtgever geen  recht op schadevergoeding. 

6. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

6.1. Opdrachtgever is jegens Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle schade die Opdrachtnemer lijdt als  gevolg van een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Opdrachtgever jegens  Opdrachtnemer. 
6.2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe en indirecte schade als gevolg van een  (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige  daad of anderszins, is uitdrukkelijk en voor zover mogelijk uitgesloten.  
6.3. Voor zover de aansprakelijkheid door Opdrachtnemer niet is uitgesloten, is de schade voor een  gebeurtenis, waarbij een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, in alle  omstandigheden beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van  Opdrachtnemer ten aanzien van de betreffende gebeurtenis wordt uitgekeerd. Indien er door de  verzekering geen uitkering wordt uitgekeerd dan wel bij afwezigheid van een verzekering, dan is  de schade in alle gevallen beperkt tot de vergoedingen die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer  schuldig is in het kader van de Opdracht. Indien en voor zover Opdrachtnemer onverminderd het  voorgaande aansprakelijk zou zijn, zal die aansprakelijkheid voor een of meer gebeurtenissen onder  de Overeenkomst nimmer meer bedragen dan het bedrag genoemd in de vorige volzin.  
6.4. In geval van overmacht zal Opdrachtnemer zijn ontslagen van haar verplichting tot nakoming van  de Overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Onder overmacht wordt  verstaan: elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de  nakoming van verplichtingen van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk  wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer  kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan, maar is niet beperkt tot,  ziekte en/of onvrijwillige afwezigheid van Opdrachtnemer en/of Vervangers, tekortkomingen van  door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, staking, overheidsmaatregelen (inclusief  overheidsmaatregelen ter bestrijding van COVID, andere epidemieën en pandemieën), (tijdelijke)  onbereikbaarheid en/of ontoegankelijkheid van de locatie van Opdrachtgever, dan wel op een door  haar aangewezen locatie, netwerkaanvallen waaronder DOS of DDos aanvallen, niet aanwezige  en/of functionerende voorzieningen op de locatie van Opdrachtgever, dan wel op een door haar  aangewezen locatie, onderbrekingen of storingen in de stroom-, internet en/of  telecommunicatievoorzieningen en brand en andere calamiteiten. 
6.5. Voor zover in het Voorstel en/of de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet anders is  bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens  Opdrachtnemer, uit welke hoofde ook, in ieder geval één (1) jaar na het moment waarop  Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten  en bevoegdheden. 
6.6. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband  met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan  Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden  aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te  staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de  Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer,  zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde  van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de  Opdrachtgever. 

7. (TUSSENTIJDSE) BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 

7.1. De Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen in de Overeenkomst anders  zijn overeengekomen. Partijen sluiten hierbij artikel 7:408 lid 1 Burgerlijk Wetboek uit. 7.2. De Overeenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat een nadere handeling door een Partij wordt vereist, op het moment dat alle Diensten zijn afgerond. 
7.3. Een Partij kan de Overeenkomst met directe werking opzeggen door middel van een schriftelijke  verklaring aan de andere Partij indien de andere Partij (i) niet in staat is haar schulden te voldoen  en/of in de toestand verkeert van te hebben opgehouden te betalen, en/of (ii) indien een curator,  bewindvoerder of vereffenaar is benoemd en/of (iii) indien de andere Partij een schuldsanering  treft. 
7.4. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst gedeeltelijk opzegt, dan is Opdrachtnemer bevoegd  deze opzegging te kwalificeren als een opzegging van alle Diensten onder de Overeenkomst.
7.5. Een Partij kan deze Overeenkomst ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de  andere Partij, indien de andere Partij tekortschiet in de nakoming van deze Overeenkomst en, na  daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, de tekortkoming niet binnen een redelijke termijn  herstelt.  
7.6. De Opdrachtnemer behoudt bij een beëindiging van de Overeenkomst op basis van artikel 7.1 t/m  7.5 aanspraak op betaling van facturen voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te  verrichten Diensten.  
7.7. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer om betaling te vorderen van de facturen is  Opdrachtgever verplicht om alle schade en kosten te vergoeden die Opdrachtnemer lijdt ten  gevolge van een opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever. Onder deze schade en kosten  vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, alle door Opdrachtnemer in verband met de Diensten  gemaakte kosten, gedane investeringen, reeds aangegane verplichtingen en het bezettingsverlies. 
7.8. Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst die naar hun strekking bedoeld  zijn om na beëindiging van de Overeenkomst te blijven gelden, blijven na beëindiging onverminderd  van kracht tussen Partijen. 

8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

8.1. Opdrachtnemer blijft rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten die voor aanvang van  de Opdracht bij Opdrachtnemer berustten. Voorts komen alle rechten van intellectueel eigendom,  zowel naar Nederlands als naar buitenlands recht op al hetgeen Opdrachtnemer tijdens de looptijd  van de Opdracht geheel of gedeeltelijk doet ontstaan, volledig toe aan Opdrachtnemer, tenzij  anders schriftelijk is overeengekomen door Partijen. 
8.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om diensten of producten waarin intellectuele  eigendomsrechten van Opdrachtnemer zijn vervat, dan wel diensten of producten waarop  intellectuele eigendomsrechten rusten waarvoor Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven,  waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot afbeeldingen en logo’s, handels- en merknamen,  werkwijzen, adviezen, (model)documenten en andere producten van Opdrachtnemer, een en ander  in de ruimste zin des woords, te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren. Uit  hoofde van de Overeenkomst komt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten door  Opdrachtnemer aan Opdrachtgever tot stand. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de door  Opdrachtnemer aan haar ter beschikking gestelde diensten en producten te gebruiken voor het  doen plaatsvinden van de Dienst(en).  
8.3. Indien de Overeenkomst ertoe strekt dat Opdrachtgever de door Opdrachtnemer ontwikkelde  intellectuele eigendomsrechten zal mogen gebruiken, zal dit een beperkt gebruiksrecht betreffen.  Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, zal  Opdrachtnemer een wereldwijde, niet-overdraagbare, niet-sublicensieerbare, niet-exclusieve,  royaltyvrije licentie vestigen op de werken van intellectueel eigendom ten behoeve van de Opdrachtgever. 

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

9.1. Opdrachtnemer behoudt de eigendom van alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, totdat de  Opdrachtgever volledig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
9.2. Indien de Opdrachtgever zich niet houdt aan de bepalingen van de overeenkomst, zijn  betalingsverplichtingen, surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement verkeert, is  Opdrachtnemer zonder enige sommatie, in gebreke stelling of gerechtelijke tussenkomst  gerechtigd het gehuurde/gekochte terstond terug te nemen en de overeenkomst te beëindigen. 

10. OVERIGE BEPALINGEN 
10.1. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten  tot het moment dat alle vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan en/of tot het moment  dat de overmacht als bedoeld in artikel 6.3 is geëindigd.  
10.2. Partijen staan ervoor in dat alle voor en na het aangaan van de Overeenkomst van de andere Partij  ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als  vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig is aangeduid. 
10.3. Partijen zullen zich over en weer onthouden van (het doen en/of laten plaatsen van) negatieve  uitlatingen op (social) media (platforms), waaronder maar niet beperkt tot, Facebook, Linkedin,  Twitter, Youtube, Instagram, weblogs, (internet) fora, tijdschriften, dagbladen, televisie, radio en daaraan gerelateerde diensten en/of producten, die op enigerlei wijze schadelijk (kunnen) zijn  voor (de goede naam van) Partijen of een van hen. 
10.4. De uitvoering van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve  van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de uitvoering van de voor de Opdrachtgever  verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. 
10.5. Partijen mogen de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen niet zonder  toestemming van de andere partij aan een derde overdragen. Toestemming wordt niet zonder  redelijke grond geweigerd. Partijen kunnen daaraan voorwaarden verbinden. 
10.6. Indien deze Algemene Voorwaarden in meerdere talen zijn opgesteld en er verschil van mening  bestaat over de inhoud of strekking van deze versies is de Nederlandse versie doorslaggevend. 

11. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 

11.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands  recht van toepassing. 
11.2. Alle geschillen die verband houden met rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en  Opdrachtnemer vallen onder de exclusieve competentie van de bevoegde rechter in de plaats waar  Opdrachtnemer is gevestigd.